VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.


Komu:

GREATregister.org, j.s.a., Pionierska 43, Prešov 080 05


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

……………………………………………………………………………………………………………………..


Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………………………………………………….…………..


Meno a priezvisko zákazníka …………………………..………………………………………..……..


Adresa zákazníka ……………………………………………………………………………………………..


Podpis zákazníka (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 


…………………………….…………..


Dátum ………………….……..


(*) Nehodiace sa prečiarknite.